Electric hair styler Polaris PHS 1570K Megapolis Collection
Electric hair styler Polaris PHS 2070МК MINI
Electric hair styler Polaris PHS 2510K
Electric hair styler Polaris PHS 2580MK MINI
Electric hair styler Polaris PHS 2599KT
Electric hair styler Polaris PHS 4080MK MINI

Hair care archive

Hair dryer Polaris PHD 2355 TDI
Electric hair styler Polaris PHS 1020RK
Shaving heads PMRB 03 for razors Polaris PMR 0305R/0307RC
Charger PAD 3000C for razors Polaris PMR 0305R/0307RC
more 12